اثرات محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی

چکیده:
با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی کلات سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن با 5 تیمار صفر، 2، 4، 6 و 8 در هزار محلول پاشی کلات سولفات روی با چهار تکرار در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. محلول پاشی در سه مرحله به ترتیب یک ماه پس از انتقال نشاء به مزرعه اصلی، پس از گلدهی و مرحله شیری شدن دانه انجام شد. نتایج نشان داد تیمار محلول پاشی کلات سولفات روی تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد خوشه چه در خوشه و درصد خوشه چه پر داشت. در غلظت 2 در هزار، بیشترین وزن هزار دانه و پنجه در متر مربع و تعداد خوشه چه در خوشه به دست آمد و کمترین مقادیر این شاخص ها در تیمار شاهد مشاهده شد. از آنجایی که روی به عنوان یک عامل ساختمانی، متابولیسم کربوهیدرات ها و ساخت پروتئین ها عمل می کند، نتایج این آزمایش می تواند ناشی از تاثیرات مثبت روی بر فیزیولوژی رشد و تولید عملکرد در برنج باشد. غلظت 2 در هزار بهترین عملکرد و اجزای عملکرد را داشت و کاربرد سولفات روی در این سطح، از نظر اقتصادی نیز قابل قبول خواهد بود و تاثیر مثبتی بر افزایش عملکرد برنج دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481566 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!