موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی آروماتاز در بافت بیضه و غدد ضمیمه جنسی بز

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی سیتوکروم آروماتاز P450 در دستگاه تناسلی بز نر بود. آروماتاز آنزیم نهایی است که آندروژن ها را به استروژن ها تبدیل می کند. در این تحقیق جستجو و موقعیت یابی آروماتاز با روش ایمنوهیستوشیمی (IHC) در بافت بیضه، اپیدیدیم، غده وزیکول سمینال و غده پروستات بز بومی با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال آنتی آروماتاز به عنوان آنتی بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال ضد IgG موشی کونژوگه شده با HRP به عنوان آنتی بادی ثانویه انجام گرفت. نمونه های بیضه و غدد ضمیمه جنسی از 5 بز نر بومی سالم 2 تا 4 ساله (پس از کشتار دام ها دستگاه تناسلی به طور کامل جدا شده و از هر قسمت نمونه هایی به ابعاد 1×5/0×5/0 سانتی متر گرفته شد) تهیه و برای آزمایش IHC در محلول بوئن نگهداری شدند. سپس طی مراحلی بلوک های پارافینی و در نهایت مقاطع میکروسکوپی تهیه و آزمایش IHC جهت موقعیت یابی آروماتاز انجام شد. واکنش مثبت ایمنوپروکسیداز در مراحل اسپرماتوژنز، سلول لایدیگ، سلول های اپیتلیال مجاری آوران اپیدیدیم و سیتوپلاسم سلول های ترشحی غده وزیکول سمینال و غده پروستات مشاهده شد. یافته های بدست آمده نشان می دهد که آروماتاز موجود در سلول های مختلف بیضه و غدد ضمیمه جنسی آندروژن ها را به استروژن ها تبدیل کرده و ممکن است استروژن ها به طور موضعی فعالیت های اتوکرین و پاراکرین در مجرای تولید مثلی داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1482901 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.