مقایسه نگرش کودکان 4 تا 6 سال دارای ناروانی طبیعی و لکنت

پیام:
چکیده:
هدف
در جریان رشد طبیعی گفتار، کودکان سعی در بیان واژه های مختلف می کنند ولی گاهی بخشی از کلمات را تکرار کرده یا کمی مکث و صدا هایی را زمزمه می کنند. این ناروانی می تواند طبیعی و یا غیرطبیعی بوده و تبدیل به لکنت شود. پژوهش حاضر مقایسه نگرش کودکان 4 تا 6 سال دارای ناروانی طبیعی و لکنت بوده است.
روش کار
این مطالعه از نوع بنیادی کاربردی می باشد. جامعه پژوهش نیز کودکان دارای ناروانی طبیعی و لکنت 4 تا 6 سال است. ابزار پژوهش، قسمت نگرش پرسش نامه فرایند ارزیابی ناروانی در کودکان مشتمل بر 10 سوال می باشد. ابتدا با استفاده از فرمول مقیاس آمبروز و یایری، 14 کودک دارای لکنت و 12 کودک ناروان طبیعی انتخاب می شوند. در جلسه ی مصاحبه با والدین، سوالات پرسش نامه پرسیده می شود. داده های به دست آمده در پرسش نامه تهیه شده، ثبت می شود و امتیاز کودک مشخص می شود.
یافته ها
این پژوهش نشان می دهد افراد دارای لکنت بیش از افراد دارای ناروانی طبیعی، دارای نگرش ارتباطی منفی هستند. مشاهده فراوانی داده ها در دو گروه توسط آزمون من ویتنی نشان می دهد میانگین و مجموع رتبه ها به ترتیب در کودکان دارای ناروانی طبیعی 25/12 و 00/147 و در کودکان دارای لکنت 04/24 و 00/673 می باشد (P<0/05).
نتیجه گیری
پژوهش حاکی است که نمرات دو گروه از نظر نگرش ارتباطی تفاوت معنی داری دارند. اکثر کودکان و والدین دارای لکنت، نگرش بدتری نسبت به کودکان دارای ناروان طبیعی نشان می دهند. در بعضی از کودکان دارای لکنت رفتار های ثانویه خفیف یا قابل مشاهده دیده می شد. گاهی در این کودکان تماس چشمی ضعیف و صدا کوتاه و زیر بوده و از دیدن و صحبت کردن با دیگران هم طفره می رفتند ولی در کودکان دارای ناروانی طبیعی این موارد دیده نشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483262 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!