شیوع اختلال بلع در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان های شهر مشهد

پیام:
چکیده:
هدف
یکی از مشکلات شایع در بیماران سکته ی مغزی، اختلال بلع دهانی- حلقی می باشد. از آنجا که اختلال بلع، عوارض خطرناکی از جمله سوء تغذیه، آسپیراسیون و پنومونی را درپی دارد، تشخیص به موقع آن و انجام اقدامات درمانی لازم، ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی شیوع اختلال بلع در بیماران سکته ی مغزی در بیمارستان های شهر مشهد می باشد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، تعداد 190 نفر از بیمارانی که با تشخیص سکته ی مغزی در بیمارستان های قائم، امام زمان، 17 شهریور، امام رضا و امدادی شهر مشهد بستری شده بودند، با استفاده از آزمون غربالگری اختلال بلع نورث وسترن، از جهت وجود اختلال بلع دهانی، حلقی و آسپیراسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی و معیارهای شاخص مرکزی استفاده شد.
یافته ها
نشان می دهد که از 109 مرد با سکته ی مغزی 76 نفر (7/69 درصد) و از 81 زن، 59 نفر (8/72) دارای اختلال بلع بودند. با توجه به آزمون تی انجام شده، رابطه ی معناداری بین جنس و اختلال بلع وجود نداشت (p=0/64، p>0/05). همچنین رابطه ی معناداری بین سن و اختلال بلع یافت نشد (p=0/203، p>0/05)
نتیجه گیری
اختلال بلع به عنوان یکی از اختلالات همراه بیماران با سکته ی مغزی از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است و تلاش برای شناسایی و تشخیص این اختلال و انجام اقدامات درمانی لازم جهت این بیماران، امری مهم و ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!