طراحی برنامه آموزش آگاهی واجی فارسی برای کودکان مدرسه رو و بررسی روایی محتوایی آن

پیام:
چکیده:
هدف
آگاهی واجی یکی از مولفه های فرایند پردازش واجی است که در کودکان دچار اختلال خواندن مورد بررسی قرار گرفته است. آگاهی واجی شامل سه سطح آگاهی از هجا، آگاهی از واحدهای درون هجایی و آگاهی از واج میب اشد. آگاهی از واج به معنای آگاهی بر ساختار صدایی کلمات و دستورزی آن ها میب اشد. بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال خواندن در مهارت های آگاهی از واج دچار مشکل میب اشند؛ لذا توجه به درمان آگاهی از واج در کودکان مبتلا به اختلال خواندن اهمیت دارد. هدف از انجام این تحقیق تهیه برنامه آموزش آگاهی از واج برای زبان فارسی) PATPP (برای کودکان مدرسه رو و استانداردکردن آن میب اشد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع غیرتجربی و ابزارسازی میب اشد. به منظور تهیه برنامه آموزشی آگاهی از واج فارسی، با کلمات استاندارد از فهرست واژگان پایه کودکان فارسی زبان، یک قصه تهیه شد. سپس با درنظرگرفتن اصول راهنمای طراحی برنامه های مداخلهای آگاهی واجی، تمرینات مناسب زبان فارسی تدوین گردید. طرح نهایی برای 11 نفر متخصص) 10 آسیب شناس گفتار و زبان و یک زبانشناس(ارسال شد و از آن ها خواسته شد نظر خود را در مورد تکالیف برنامه طراحی شده اعلام نمایند و سپس نسبت روایی محتوایی) CVR (با فرمول لاواشه محاسبه گردید.
یافته ها
روایی محتوایی برنامه طراحی شده با فرمول لاواشه بیشتر از 62 / 0بود که این عدد برای گروه متخصصان 11 نفره تاییدی بر روایی محتوایی برنامه میب اشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که برنامه آموزش آگاهی از واج طراحی شده برای زبان فارسی قابل قبول و دارای روایی محتوایی است و روایی لازم را برای استفاده پژوهشی و کاربردهای بالینی دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!