مقایسه وضوح گفتار کودکان کاشت حلزون شده با کودکان دارای سمعک با افت شنوایی متوسط تا شدید 5 تا 7 ساله فارسی زبان

پیام:
چکیده:
هدف
کاهش وضوح گفتار یکی از ویژگی های اصلی افراد با افت شنوایی و ارزیابی آن موضوعی مهم در بررسی های بالینی و پژوهشی است. از جمله مسایل پراهمیت در کودکان با افت شنوایی، تعیین سطح وضوح گفتار و مقایسه آن بین گروه های مختلف با افت شنوایی متفاوت است. سنجش وضوح گفتار می تواند با شیوه های متفاوت و قضاوت شنوندگان مختلف صورت بگیرد. در راستای تحقیقات پیشین، در این پژوهش نیز به مقایس هی وضوح گفتار در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان با افت شنوایی متوسط تا شدید پرداخته شده است.
روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در آن، از بخش بازگویی داستان آزمون وضوح گفتار دارویی (1392) استفاده شد. مقایسه ای بین وضوح گفتار 11 کودک کاشت حلزون شده و 11 کودک دارای سمعک با افت شنوایی متوسط تا شدید از طریق قضاوت شنوندگان متفاوت (مادر، افراد باتجربه، افراد ک متجربه و ناآشنا) صورت گرفت. جهت بررسی داده ها از آزمون هایی نظیر تست نرمال بودن داده ها، تست های کلوموگروف – اسمیرنف و آزمون باکس، استفاده شد. در این پژوهش داده ها توسط نرم افزار آماری SPSSv.20 تحلیل شد.
یافته ها
در مقایسه وضوح گفتار بین قضاوت شنوندگان در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05 / P-Value<0) ولی در هر گروه از کودکان کم شنوا قضاوت شنوندگان متفاوت بود (05 / P-Value>0) و به ترتیب شنوندگان مادر، باتجربه، کم تجربه و ناآشنا بالاترین تا پایین ترین میانگین وضوح گفتار را به دست آوردند.
نتیجه گیری
علی رغم اینکه افت شنوایی در کودکان کاشت حلزون شده شدید تا عمیق بود ولی در مقایسه با کودکان دارای سمعک با افت شنوایی متوسط تا شدید، وضوح گفتار آن ها باهم تفاوت معناداری نداشت که نشان می دهد کودکان دارای درجات بالای آسیب شنوایی، با بهره بردن از وسایل کمک شنیداری مناسب، توانایی بالقوه ای برای رسیدن به سطوح بالای مهارت های ارتباط کلامی دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483278 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!