بررسی مهارت های پیش نیاز خواندن آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

پیام:
چکیده:
هدف
خواندن یکی از مهار تهای اکتسابی انسان است که بر پایه مهار تهای زبانی اولیه، استوار گردید هاست. کسب مهار تهای پی شنیاز خواندن)آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن(در رشد گفتار وزبان و همچنین تحصیل و یادگیری و کسب مهارت در خواندن کودک تاثیر ب هسزایی دارد، به نحوی که باعث می شود کودکان سری عتر و کام لتر محتویات ذهنی خویش را بیان نمایند. هدف این پژوهش بررسی مهار تهای پی شنیاز خواندن)آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن(در کودکان پی شدبستانی م یباشد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع مقطعی توصیفی- تحلیلی م یباشد. جامعه مورد بررسی، 80 کودک پی شدبستانی 6- 5 ساله فارسی زبان م یباشد. روش نمون هگیری تصادفی طبق هبندی شده خوش های چند مرحل های از میان مراکز پی شدبستانی واقع در 4 منطقه شمال، شرق، غرب و جنوب مشهد انجام گرفت و متغیرهای پژوهش شامل: سن، جنسیت، ترکیب واجی، تجزیه واجی، تشخیص واج اول کلمه، تشخیص واج آخر کلمه، شمارش هجا، بازگویی کلمه، تشخیص واج حذفی، تشخیص هجای اول و سرعت نامیدن)تصاویر پر بسامد(بود. در این پژوهش از آزمون تهرانی 1380 و آزمو نهای آماری شاپیرویلک، من- ویتنی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و از نرم افزار آماری spss 21 جهت انجام تمامی آنالیزهای آماری استفاده گردید.
یافته ها
براساس نتایج بدست آمده ازآزمو نهای ارزیابی نرمالیتی متغیرها، متغیرهای کمی مورد بررسی بجز سرعت نامیدن دارای توزیع غیرنرمال بودند) 05 /)p> 0 و در توزیع متغیرهای مورد بررسی بر حسب جنسیت تنها میانگین متغیر تشخیص واج اول در دختران ب هطور معن یداری بیشتر از پسران بود) 035 / p =0 (. بعد از تعدیل اثر متغیرهای مخدوشگر سن و جنس، همبستگی معکوس معن یداری میان تشخیص واج اول و سرعت نامیدن مشاهده گردید) 404 /. )r =-
نتیجه گیری
با توجه به یافت ه های این پژوهشمی توان به آسیب شناسان گفتار و زبان توصیه نمود که در این سن چنانچه کودکان نقص در آگاهی وا جشناختی داشته باشند، لزوما مداخله درمانی نباید با سرعت نامیدن همراه باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483282 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!