مقایسه سطوح ویسفاتین سرم درموشهای صحرایی دارای رژیم غذایی محدود، موشهای مبتلا به دیابت نوع2، موشهای مقاوم به انسولین با موشهای نرمال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بافت چربی علاوه بر ذخیره تری گلیسرید، بلکه بعنوان یک ارگان اندوکرین، هورمونهای به نام آدیپوکین ترشح می کند که در گسترش چاقی و اختلالات آن نقش مهمی دارند. ویسفاتین یک آدیپوکین جدید است است که در هموستاز انرژی و گلوکز نقش مهمی دارد. هدف ازاین مطالعه بررسی و مقایسه میزان ویسفاتین درموش های صحرایی نر دارای رژیم غذایی محدود، موش های مبتلا به دیابت نوع2، موش های مقاوم به انسولین با موش های نرمال و تعیین ارتباط ویسفاتین با قند خون، پروفایل لیپید، انسولین و HOMA-IRاست.
مواد و روش ها
این مطالعه روی32سر موش صحرایی نر نژاد ویستار که به طور تصادفی در 4 گروه 8 تایی قرار گرفتند انجام شد.گروه کنترل ازدسترسی آزادانه به غذا برخوردار بود، گروه دوم دارای رژیم غذایی محدود، گروه سوم با تزریق استرپتوزوسین و نیکوتین آمید به دیابت نوع 2 مبتلا شدند و گروه چهارم با رژیم غذایی حاوی فروکتوز به انسولین مقاوم شدند. پس از مدت 6 هفته، وزن حیوانات و فاکتورهای بیوشیمیایی مثل قند خون ناشتا، پروفایل لیپید، انسولین و ویسفاتین اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی به صورت میانگین± انحراف معیار گزارش گردید و اختلاف آماری با 05/0 >P معنی دار درنظر گرفته شد.
نتایج
نتایج این بررسی نشان دادکه وزن در تمامی گروه ها بجز گروه دیابتی افزایش یافت. تری گلیسرید نیز به ترتیب در گروه رژیم محدود، کنترل، مقاوم به انسولین و گروه دیابتی افزایشیافت. میزان ویسفاتین، انسولین و همینطور شاخص مقاومت به انسولینHOMA-IR به ترتیب در گروه های دیابتی نوع 2 و مقاوم به انسولین بیشتر بود.
نتیجه گیری
بین ویسفاتین و HOMA-IR و همچنین بین ویسفاتین و قند خون ناشتا ارتباط معنی دار مثبتی(01/0 >P)وجود داشت، این ارتباط بین ویسفاتین و انسولین منفی بود اما معنی دار نبود. واژگان کلیدی: دیابت نوع دو، مقاومت انسولین، موش صحرایی، ویسفاتین،HOMA-IR
زبان:
فارسی
صفحات:
435 -443
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.