اثر کاهش فعالیت به روش لیگاتوربندی عصب نخاعی بر بیان ژن NT-4 در عصب سیاتیک رت های نر ویستار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نوروپاتی دردناک حالتی است که از آسیب یا بیماری اعصاب حسی پیکری حاصل می شود. نوروتروفین ها از جمله NT-4 برای رشد و نمو نورونی حیاتی بوده و یکپارچگی عملکرد و ساختار سیستم عصبی را حفظ می کنند. با توجه به نقش و اهمیت فعالیت بدنی در ترمیم و شکل پذیری عصبی، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مزمن کاهش فعالیت به شکل لیگاتوربندی نخاع (SNL) بر بیان ژن NT-4 عصب سیاتیک رت های نر ویستار می باشد.
مواد و روش ها
10 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن30±250 گرم به دوگروه کنترل سالم (C) و گروه کاهش فعالیت به روشSNL تقسیم شدند. طی شش هفته پس از آن آزمون های رفتاری درد نوروپاتیک در گروه های پژوهشی به طور مستمر انجام شد. در پایان هفته ششم تغییرات بیان ژن NT-4در عصب سیاتیک با تکنیکReal time اندازه گیری شد.
نتایج
آزمون های رفتاری نشان دادند که کاهش فعالیت به شکل لیگاسیون نخاعی موجب آلوداینیای (درد سوزشی) مکانیکی و پردردی حرارتی در گروه SNL می شود. کاهش آستانه درد تا تمام پروتکل مشاهده شد (p<0.05). همچنین، در مقایسه با گروهC میزان بیان ژن NT-4در عصب سیاتیک گروه SNL بالاتر بود (p<0.05).
نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که کاهش فعالیت به شکل SNL با افزایش بیان ژن NT-4 در گروه تجربی همراه می باشد. با توجه به اعمال فیزیولوژیک NT-4در سیستم عصبی احتمالا این افزایش سازوکاری جهت نوزایی عصبی در محل آسیب دیده می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر می رسد افزایش فعالیت بتواند افزایش بیان NT-4 را بهبود بخشیده و نوزایی عصبی را تسریع کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.