بررسی اثر بازدارندگی عصاره ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر رشد، تکثیر و تشکیل بیوفیلم توسط استرپتوکوکوس موتانس و ارزیابی سمیت آن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پوسیدگی دندان یک بیماری مهم و حائز بحث می باشد که علت اصلی آن وجود باکتری استرپتوکوکوس موتانس از خانواده ویریدانس است. در این پژوهش در زمینه خاصیت ضد میکروبی ریزجلبک کلرلا ولگاریس در ممانعت از رشد، تکثیر استرپتوکوکوس موتانس و همچنین تشکیل بیوفیلم توسط این باکتری مطالعه ای صورت گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه ریزجلبک کلرلا ولگاریس به روش خیساندن در حلال استن، متانول و کلروفورم به نسبت (1/1/2) عصاره گیری شده و اثرات ضدمیکروبی به روش های انتشار دیسک، چاهک، MIC وMBC بررسی شد. ارزیابی فعالیت ضدبیوفیلم در پلیت های پلی استیرنی و ارزیابی تست سمیت سنجی آرتمیای دریاچه ارومیه با استفاده از ذره بین شیشه ای و استریومیکروسکوپ شمارش گردید.
نتایج
نتایج حاصل از انتشار دیسک و چاهک از عصاره کلرلا ولگاریس به ترتیب با میانگین هاله عدم رشد 5/16 و 23 میلی متر در محیط مولر هینتون اگار و حداقل غلظت مهارکننده و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره به ترتیب در غلظت های 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داده شد. همچنین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم در غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر و بالاتر موثر بود و در ارزیابی سمیت سنجی عصاره در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر از خود نشان داد.
نتیجه گیری
طی بررسی های صورت گرفته عصاره کلرلا ولگاریس در مقایسه با آنتی بیوتیک آمپی سیلین به طور معنی داری خاصیت ضد میکروبی داشته و قادر به از بین بردن بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس می باشد (05/0P<). همچنین در غلظت های مورد بررسی اثر سمیت عصاره ی کلرلا ولگاریس بر آرتمیای میگوی آب شور یافت نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483513 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.