بررسی تاثیر ویسفاتین بر روی فعالیت سیرتوئین 1 در رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پستان شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است. یکی از تغییراتی که در بیماران مبتلا به سرطان پستان مشاهده می شود، بالا رفتن ویسفاتین یا نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز در بافت توموری و خون این بیماران است. میزان ویسفاتین و فعالیت (سیرتوئین 1) SIRT1 در سلول های سرطانی مختلف افزایش یافته است و میزان آن ها با پیش آگهی سرطان همبستگی دارد. هدف از مطالعه ی کنونی بررسی تاثیر ویسفاتین بر روی فعالیت سیرتوئین 1 در رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان است.
مواد و روش ها
در این مطالعه به منظور بررسی اثر ویسفاتین بر روی فعالیت SIRT1 در سلول های MCF-7، پس از کشت سلول ها، تیمار توسط ویسفاتین در زمان های 12، 24 و 48 ساعت انجام گرفت. در ادامه سلول ها را با استفاده از کیت استخراج هسته ای لیز کرده و غلظت پروتئین توتال آن ها به روش برادفورد اندازه گیری شد. در نهایت میزان فعالیت SIRT1 با استفاده از کیت اندازه گیری فعالیت SIRT1 و دستگاه اسپکتروفلورومتری اندازه گیری گردید.
نتایج
یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میزان فعالیت SIRT1 به دنبال تیمار با ویسفاتین پس از 12 ساعت و 24 ساعت در مقایسه با نمونه های کنترل معنادار نبوده ولی فعالیت SIRT1 در 48 ساعت به میزان حدودا 2 برابر نمونه ی کنترل افزایش می یابد.
نتیجه گیری
ویسفاتین اثرات ضد آپوپتوتیک خود را از طریق افزایش فعالیت SIRT1 اعمال می کند. نتایج نشان می دهد که این اثرات بعد از 24 ساعت اتفاق می افتد.
زبان:
فارسی
صفحات:
368 -377
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.