مطالعه مقایسه ای تست عملکرد ریوی کارگران ساختمانی و یک گروه از کارگران صنایع غذایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تقریبا 12-9 درصد از جامعه کارگری را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند که در محیط کار با گرد و غبار مواجه هستند. اما مطالعات بسیار اندکی به ارزیابی خطرات و عوارض ناشی از این مواجهات پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات ریوی مواجهه شغلی با گرد و غبار محیط کار در کارگران ساختمانی انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 50 کارگر ساختمانی و 50 کارگر صنایع غذایی در جنوب شرقی استان فارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر فرد داده های مربوط به شاخص های اسپیرومتری و عوامل تاثیرگذار بر آن ها (سن، وزن، سابقه بیماری های ریوی و مصرف سیگار) جمع آوری و سپس در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های تی تست دو نمونه مستقل، مجذور کای، رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
میانگین پارامترهایFVC و FEV1 در کارگران ساختمانی به طور معناداری بالاتر از کارگران صنایع غذایی بود (به ترتیب 008/0 = P و 001/0 > P) اما شانس ابتلا به نمای اسپیرومتری غیر نرمال بین دو گروه تفاوت چندانی نداشت. از بین پارامترهای اسپیرومتری، فقط پارامتر FEV1/FVC با سن همبستگی مثبت و معنادار داشت که این همبستگی در هر دو گروه به یک اندازه بود (3/0 ~ r و 05/0 > P).
نتیجه گیری
یافته های مطالعه حاضر شواهدی را در تایید فرضیه عدم بروز علائم تنفسی در نتیجه مواجهه کارگران ساختمانی با مصالح ساختمانی فراهم نموده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
338 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.