بررسی اثربخشی ماموگرافی دیجیتال در مقایسه با ماموگرافی آنالوگ درغربالگری و تشخیص سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پستان اولین سرطان شایع و یکی از علل عمده مرگ و میر در بین زنان ایرانی به ویژه درسنین باروری به شمار می رود. ماموگرافی متداول ترین آزمایش غربالگری و تشخیص سرطان پستان است. در حالی که ماموگرافی آنالوگ یک روش استاندارد در غربالگری سرطان پستان است، ماموگرافی دیجیتال می تواند یک روش جایگزین باشد. این مطالعه به مقایسه اثربخشی ماموگرافی دیجیتال و ماموگرافی آنالوگ درتشخیص سرطان پستان پرداخته است.
مواد و روش ها
به منظور جمع آوری شواهد در خصوص مقایسه اثربخشی ماموگرافی دیجیتال و آنالوگ یک مرور نظام مند از سال 1990 تا مارس 2014 بر روی مطالعات صحت تشخیصی انجام گرفت. مهمترین بانک های اطلاعاتی مرتبط ازجملهbstracts of Reviews of Effects (DARE)، NHS Economic Evaluation Database (NHS EEDs)، Cochrane Database of Systematic Reviews، TRIP، PubMed و Medline با کلید واژه های مناسب و استراتژی مخصوص هر یک جستجو گردید و پس از ارزیابی کیفیت مطالعات با ابزاQUADAS، متاآنالیز با استفاده از نرم افزار Meta-DiSc و مدل تصادفی انجام شد.
نتایج
از 35284 مطالعه مرتبط یافت شده، 166مطالعه در مرحله اول انتخاب و پس از حذف موارد تکراری و بررسی معیارهای ورود و خروج، 13مطالعه وارد مرحله نهایی گردید. کیفیت 4 مطالعه متوسط و مابقی خوب ارزیابی شد. حساسیت پایه ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال بر اساس شواهد در زنان زیر 50 سال به ترتیب 61/0 و 81/0 به دست آمد.
نتیجه گیری
باتوجه به حساسیت بالاتر ماموگرافی دیجیتال در زنان کمتر از 50 سال و افزایش شیوع سرطان پستان در ایران، به خصوص در سنین50-45 سال و ایمنی بیشتر در ماموگرافی دیجیتال، کاربرد این نوع ماموگرافی به جای ماموگرافی آنالوگ در غربالگری و تشخیص سرطان پستان در این گروه سنی توصیه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
323 -337
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.