مقایسه سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد دچار ملال جنسیتی با افراد عادی

پیام:
چکیده:
اکثر مردم از همان اوایل کودکی هویت جنسی خود را می یابند، اما در این بین افرادی هستند که از دوران کودکی تمایلات و رفتارهای جنس مخالف خود را نشان می دهند. هدف این مطالعه، بررسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد دچار ملال جنسیتی و مقایسه آن ها با افراد عادی است. جامعه آماری بیماران مبتلا به ملال جنسیتی بودند که طی سال های 93 تا 94 به کلینیک نویدبخش اصفهان مراجعه کرده اند. آنان به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در نهایت و با درنظر گرفتن ملاک های ورودی 33 نفر گروه بالینی و 33 نفر گروه غیربالینی با پرسشنامه سبک های دفاعی (آندروز، سینگ و باند، 1993)، ازنظر سبک ها و مکانیزم های دفاعی بررسی شدند. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد میان افراد دچار ملال جنسیتی و افراد عادی ازنظر سبک های دفاعی مورد استفاده تفاوت معناداری وجود دارد. افراد مبتلا به ملال جنسیتی بیش تر از سبک های رشدنایافته و روان آزرده و افراد عادی نسبت به افراد ملال جنسیتی بیش تر از مکانیزم ها و سبک دفاعی رشدیافته استفاده می کنند. با توجه به این که افراد مبتلا به ملال جنسیتی نسبت به افراد عادی بیش تر از سبک ها و مکانیزم های دفاعی بیمارگونه استفاده می کنند، بنابراین مداخلات روان شناختی مثل روان پویایی و روان درمانی تحلیل گرا درکنار اقدامات دیگر پزشکی می تواند در ارتقای سطح سازگاری و سلامت روان این افراد موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1486165 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!