مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان چندقومیت ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی شامل خلق وخو، برون گرایی، هیجان طلبی، انگیزش پیشرفت و جایگاه مهار در دانشجویان چند قومیت ایرانی بود. پژوهش به روش علی مقایسه ای بود. تعداد 226 دانشجوی دختر و پسر از واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی از چهار شهر با گویش های ترکی، فارسی، کردی و لری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه خلق وخو (باس و پلامین، 1984)، فرم کوتاه مقیاس برون گرایی پرسشنامه پنج عاملی (مک کرای و کاستا، 1992)، هیجان طلبی (زاکرمن، 1969)، انگیزش پیشرفت (ادواردز، 1953) و جایگاه مهار درونی بیرونی (نوویکی و استریکلند، 1973) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل مانوا بیانگر آن بود که میانگین نمرات برون گرایی و جایگاه مهار در بین دانشجویان قومیت های مختلف با یک دیگر تفاوت معنادار داشته است؛ در حالی که میانگین نمرات خلق وخو، هیجان طلبی و انگیزش پیشرفت دانشجویان قومیت های مختلف تفاوت معناداری با یک دیگر نداشته اند. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که دانشجویان قومیت لر در مقیاس برون گرایی و جایگاه مهار بیرونی نمرات بالاتر و دانشجویان قومیت فارس در جایگاه مهار بیرونی نمرات کم تری در مقایسه با دانشجویان دیگر قومیت ها به دست آوردند. هم چنین دانشجویان پسر میانگین نمرات هیجان طلبی و انگیزش پیشرفت بالاتری را نشان دادند. دانشجویان متعلق به قومیت های ایرانی در برخی از ویژگی های شخصیتی از قبیل برون گرایی و جایگاه مهار با یک دیگر تفاوت دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1486170 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!