آثار تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی دو گیاه مرتعی Agropyron desertrum و Agropyron elongatum

چکیده:
اثر غلظت های مختلف محلول خشکی وشوری بر جوانه زنی دو گونه Agropyronelongatum و Agropyrondesertrum تحت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. برای اعمال تنش خشکی و شوری به ترتیب، نه سطح پتانسیل اسمزی از مانیتول (تیمار شاهد، 2 بار، 4 بار، 6 بار، 8 بار، 10 بار، 12 بار، 14 بار و 16 بار) و هفت سطح شوری از NaCl (تیمار شاهد، 2 بار، 4 بار، 8 بار، 16 بار، 33 بار و 64 بار) با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی کلیه صفات جوانه زنی (طول ریشه چه، طول ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن ریشه چه و ساقه چه، بنیه بذر و ضریب آلومتری) کاهش می یابند. نتایج تجزیه واریانس تنش شوری نشان داد که گونه Agropyron desertrum با داشتن 100 درصد جوانه زنی، بیشترین درصد و همچنین با داشتن 09/6 سانتی متر بیشترین طول ریشه چه را در تیمار شاهد داشت. مقایسه میانگین داده ها در بین تیمارهای مورد آزمایش برای تنش خشکی نشان داد که گونه Agropyron elongatum با داشتن 53/4 سانتی متر ریشه چه و 506/4 سانتی متر ساقه چه، بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه را در تیمار شاهد دارا بود. گونه Agropyron elongatum تا حداکثر غلظت شوری و خشکی مقاومت بیشتری از خود نشان داد. در نتیجه با توجه به نتایج کلی حاصل از این تحقیق می توان گفت در مرحله جوانه زنی، از نظر مقاومت و تحمل به شرایط دشوار شوری و خشکی گونه Agropyron elongatum، گونه مقاوم تری نسبت به گونه Agropyrondesertrum می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1487876 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!