شیوع انگلهای رود های در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگا ه های شهرستان مسجدسلیمان، استان خوزستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انگل های گوارشی شیوع جهانی دارند، بیماری های انگلی یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی آلودگی های انگلی و فاکتورهای خطر وابسته در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهرستان مسجدسلیمان در نیمه اول سال 1392 انجام گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی بود که طی 6 ماه تعداد 6062 نمونه مدفوع از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ها، به روش مستقیم و چسب اسکاچ به ترتیب از نظر آلودگی تک یاخته ای و کرمی مورد بررسی قرار گرفت. تمام مراحل این طرح با رعایت موازین اخلاقی و پژوهشی انجام شد.
یافته ها
درکل شیوع انگل های روده ای 92/13 درصد بود. 3039 نمونه از بیماران مرد و 3023 نمونه از بیماران زن گرفته شد. 84/14 درصد مردان و 13 درصد زنان آلوده تشخیص داده شدند و ژیاردیا لامبلیا با 98/54 درصد و آنتاموبا کلی با 14/20 درصد بیشترین فراوانی را در میان انگل های مورد پژوهش داشتند. همچنین آلودگی به آنتاموبا هیستولیتیکا 33/14 درصد، بلاستوسیستیس 55/3 درصد و تریکوموناس 59/0 درصد بود. درحالی که آلودگی کرمی اندک و شامل هیمنولیپس نانا 47/0درصد و انتروبیوس ورمیکولاریس36/2 درصد بود. بالاترین میزان آلودگی در تابستان و تیر ماه دیده شد. بین میزان آلودگی و جنس رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0>P).
نتیجه گیری
یافته مهم در این مطالعه فراوانی قابل توجه ژیاردیا لامبلیا و آنتاموبا کولی در بین موارد آلوده بود که احتمال دارد به دلیل بهداشت فردی ضعیف، دفع غیر بهداشتی فاضلاب و استفاده از منابع آبی و غذایی آلوده بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1488586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.