جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه تریکوسپورون مخمری تجزیه کننده فنل جداسازی شده از پساب کارخانه کک سازی زرند کرمان

پیام:
چکیده:
فنل و ترکیبات فنلی، آلوده کننده های محیطی هستند که در پساب صنایع مختلف از جمله زغال سنگ، پالایشگاه های نفت، کارخانه های فراورده های شیمیایی و پتروشیمی وجود دارند. حذف فنل از خروجی پساب صنایع اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست دارد. تجزیه فنل، معمولا به وسیله روش های فیزیکوشیمیایی صورت می گیرد، اما این روش ها هزینه بر بوده و واسطه های خطرناک تولید می کنند.تجزیه بیولوژیکی فنل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از بین میکروارگانیسم ها، مخمرها اهمیت خاصی در تجزیه فنل دارند. در این پژوهش، مخمرهای تجزیه کننده فنل ابتدا از نمونه های محیطی (خاک و پساب) کارخانه کک سازی زرند کرمان جداسازی شد. سپس کل مخمرهای هتروتروف و تجزیه کننده شمارش شدند که نمونه های خاک، دارای میزان بالاتری از مخمرهای تجزیه کننده نسبت به نمونه های پساب بودند. پس از سه بار پاساژ دادن مخمرها، میزان رشد آنها اندازه گیری شد که مخمرهای K1 و K11 دارای بیشترین میزان رشد بودند. همچنین همین مخمرها قادر به حذف فنل بودند که سنجش آن توسط معرف گیبس صورت گرفت. سپس اثر چهار غلظت مختلف فنل (05/0، 125/0، 2/0 و 275/0 گرم در لیتر) بررسی شد و دو الگوی تجزیه ای در این مخمرها مشاهده شد. همچنین مقدار فعالیت امولسیون کنندگی و هیدروفوبیسیته هر یازده مخمر اندازه گیری شد. در نهایت پس از یک سری آزمون های بیوشیمیایی، شناسایی مولکولی مخمرهای قوی در تجزیه فنل با تکثیر قسمتی از ناحیه ژنی 18S rRNA با پرایمرهای ویژه این ژن (Euk-A، Euk-B) انجام شد. توالی حاصله علیه بانک های ژنی مقایسه شد و بالاترین همولوژی (بالاتر از 98 درصد) به عنوان جنس و گونه مخمر تجزیه کننده تعیین شد. مخمرهای جداسازی شده مربوط به جنس های تریکوسپورون مونتاویدینس و تریکوسپورون کوتانئوم بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490082 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!