بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندا نهای دور های ایران

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تغییرات خودهمبستگی فضایی یخبندان های دوره ای ایران طی نیم قرن اخیر است. بدین 1383 از پایگاه داده اسفزاری استخراج و به منظور افزایش تفکیک زمانی - منظور، داده های روزانه دما طی دوره 1340 پایگاه داده مذکور، مشاهدات روزانه دما از سال 1383 تا انتهای 1390 با بهره گیری از همان روش و همان تفکیک مکانی به پایگاه داده مذکور افزوده گردید. سپس با استفاده از امکانات برنام هنویسی در محیط نرم افزار متلب و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده شاخص موران به تحلیل تغییرات خود همبستگی فضایی یخبندان طی پنج دوره مساوی پرداخته شد. در این مطالعه، برای عملیات ترسیمی از نرم افزار سرفر بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که بیشینه فراوانی وقوع یخبندان در تمام دوره ها، بیشتر در غرب، شمال غرب و شمال شرق قرار دارد که بر ارتفاعات منطبق هستند. در این میان، نواحی جنوبی کشور به علت موقعیت قرارگیری و همچنین، حاکمیت پرفشار پویشی در تمام دوره تقریبا فاقد یخبندان بوده است. با وجود این، به سمت دوره های اخیر (ب هویژه از 1370 به بعد) وقوع یخبندا نها ب هشدت کاهش پیداکرده است؛ به طوری که تحلیل تغییرات الگوی خودهمبستگی فضایی یخبندا نها نشان داد که الگوی توزیع فضایی یخبندان ها طی سا لهای اخیر، کاهش محسوسی داشته است که با نتایج مطالعات در زمینه گرمایش جهانی مطابقت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490256 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.