پایش سم لیندان در بافت عضلانی ماهیان کفال (Liza aurata)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای خزر

پیام:
چکیده:
در مقاله حاضر، غلظت سم کشاورزی ارگانوکلره لیندان در بافت عضله سه ماهی سفید، کپور معمولی و کفال در 8 ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن، خزرآباد ساری، فریدونکنار، چالوس، کیاشهر، بندر انزلی، هشتپر و آستارا) اندازه گیری گردید. نمونه های ماهی به صورت کاملا تصادفی توسط تور صیادی پره از هر منطقه صید شدند و پس از استخراج، سم لیندان به دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز رباینده الکترون (-GC (ECD تزریق گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، متوسط میزان سم لیندان در ماهیان سفید، کپور معمولی و کفال به ترتیب (SE ± میانگین) 1/65 ± 1/88، 1/41 ± 1/83 و 1/60 ± 1/48 نانوگرم بر گرم وزن تر به دست آمد. از نظر آلودگی، آلوده ترین ایستگاه به سم لیندان ایستگاه چالوس با متوسط 1/43 ± 3/16 نانوگرم بر گرم بر پایه وزن تر بود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان سم لیندان در ماهیان مورد بررسی در این تحقیق طی سال های اخیر (1387 تاکنون) روندی کاهشی را طی نموده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490369 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!