مطالعه ساختار بافتی کبد و روده ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی مراحل رشد و نمو لاروی

پیام:
چکیده:
هدف از مقاله حاضر، بررسی تغییرات بافتی و ریختسنجی رشد و توسعه کبد و روده در مراحل اولیه رشد در ماهی هامور معمولی است. پس از تغذیه لاروها با جیره تعیین شده در زمانهای پنج روز یک بار، نمونه ها تشریح شدند و پس از خارج نمودن کبد و روده مراحل استاندارد و معمول پاساژ بافتی انجام گرفت. سپس مقاطع پنج تا شش میکرونی از آنها تهیه و در نهایت برش ها با روش H&E وPAS رنگ آمیزی و در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات میکروسکوپی و ریخت سنجی نشان دادند که مساحت هپاتوسیت ها، طول و قطر پرزها با رشد لارو افزایش داشته، اما بیشترین تغییر مساحت هپاتوسیت ها از هفته ششم تا پایان دوره لاروی مشاهده گردید. همچنین بیشترین تغییر در طول پرز از روز35 تا 60 روز پس از تخم گشایی و بیشترین تغییرات قطر پرز مربوط به سه هفته ابتدایی از زمان تخم گشایی بوده است. رشد و توسعه دستگاه گوارش در بافت های کبد و روده در لارو ماهی هامور معمولی الگویی مشابه با سایر ماهیان استخوانی دارد. اما تفاوت هایی در رابطه با زمان تمایز و عملکرد اندام ها در میان گونه های مختلف وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490370 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!