بررسی چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa تحت تیمارهای دمایی و شوری مختلف آب حوزه جنوبی دریای خزر

پیام:
چکیده:
این مقاله به بررسی اثرات درجه حرارت و شوری آب در روند تراکم مراحل مختلف چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa در دو تیمار شوری psu 1±11 و 1 ± 12 (خطای استاندارد ±میانگین) و دو تیمار درجه حرارت 2oC ± 25 و 2± 23 پرداخته است. این بررسی نشان داد که در روزهای دهم تا دوازدهم کشت، حدود 24- 39 درصد نمونه ها مرحله کوپه پودیت را تکمیل کرده و وارد مرحله بلوغ جنسی خواهند شد. در روز 16 از کشت حدود 68درصد از نوزادان اولیه به بلوغ جنسی کامل رسیده و قادر به تخم ریزی شدند. در سری دوم از آزمایشها که کشت A. tonsa با دمای oC 1 ±21 و شوری 1±11 psu انجام شد، مدت زمان تکمیل از مرحله ناپلیوسی به مرحله بالغ حدود 15 روز بوده است. به طوریکه حدود 5/57 درصد از نوزادان (ناپلیوس) به مرحله Iو II کوپه پودیت و حدود 35-45 درصد طی 8-11روز به Acartia بالغ تبدیل شدند و در طی روز پانزدهم شروع به تخم ریزی در هر شبانه روز نمودند. بنابراین بهترین دما و شوری رشد A. tonsa در آب دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی در دمای 25oC و شوری 12psu است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490374 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!