تحلیل کمی و کیفی و ترسیم پراکندگی موضوعی تولیدات علمی حوزه پرستاری کشور جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اطلاعاتی Scopus

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
توسعه علمی هر نظام اجتماعی از طریق بررسی فعالیت های علمی آن جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تولیدات علمی محققان جمهوری اسلامی ایران در حوزه پرستاری در پایگاه استنادی Scopus است.
مواد و روش ها
این پژوهش مطالعه ای توصیفی مقطعی است که با روش علم سنجی انجام می شود. جامعه پژوهش، تمامی مقالات منتشرشده حوزه پرستاری در سطح بین المللی در فاصله سال های 1996 تا 2013 در Scopus است. داده ها پس از ورود به نرم افزار Excel در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.
یافته ها
حوزه علم پرستاری به لحاظ کمی رشد نرمال و با آهنگ صعودی داشته است و در رتبه 34 جهانی و دوم خاورمیانه قرار دارد. استناد به تولیدات علمی ایران به طور میانگین 6.73 است و نرخ خوداستنادی 12.39 درصداست. دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین تولید علمی در بین دانشگاه های کشور است. بیشترین تولیدات حوزه پرستاری در حوزه «تغذیه و رژیم های غذایی» بوده است و کمترین حوزه های موضوعی را نیز «نقد و بررسی» و «فارماکولوژی» به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری
تولید علم پرستاری در حوزه بین الملل و خاورمیانه در مقایسه با سایر حوزه های پزشکی در وضعیت مشابهی بوده و رشد آن همگام با سایر علوم پزشکی است. توجه به حوزه های موضوعی مانند نقد و بررسی و تئوری های پرستاری که کمترین تحقیقات در آن خصوص انجام گرفته است می توانند به تعادل موضوعی در تحقیقات پرستاری کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1492727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!