اثر عصاره سیر بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه کفال ماهی (Mugil cephalus)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، اثر عصاره سیر بر شاخص های رشد (افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، طول نهایی و وزن نهایی)، تغذیه (ضریب تبدیل غذا، راندمان مصرف پروتئین و راندمان تولید پروتئین) و ترکیب بدن (میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) در لارو کفال ماهیان در 4 تیمار مختلف (سه تکرار در هر تیمار) به مدت 30 روز بررسی شد. به این منظور، لارو کفال ماهیان با میانگین وزنی g 01/0±45/0 با جیره غذایی حاوی 5/0، 1 و 3 درصد عصاره سیر تغذیه شدند و تیمار شاهد با جیره غذایی فاقد عصاره سیر تغذیه شد. نتایج نشان داد که در پایان آزمایش، بالاترین وزن نهایی g 05/0±78/0، طول نهایی cm 14/0±04/4، بیش ترین میزان افزایش وزن % 19/17±13/85، نرخ رشد ویژه % 31/0±93/1، بالاترین نرخ تولید پروتئین % 58/67±05/415، کم ترین میزان چربی لاشه % 01/0±37/3 و بیش ترین میزان پروتئین لاشه % 03/0±99/20 در تیمار حاوی 3 درصد عصاره سیر مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (05/0>P). در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 3 درصد عصاره سیر به جیره غذایی لارو کفال ماهیان به منظور بهبود شاخص های رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهیان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
343 -353
لینک کوتاه:
magiran.com/p1494139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.