تاثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان زایی دشت مهران

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت کشاورزی در دشت مهران در این پژوهش با بهره گیری از مدل ایرانی IMDPA وضعیت بیابان زایی آن ارزیابی شد. دو معیار اقلیم و آب طی دو دوره 86-1381 و 91-1387 بررسی شد. دو شاخص اقلیمی بارندگی و شاخص خشکسالیSPI و سه شاخص هیدرولوژیک افت آب زیرزمینی به همراه شاخص های کیفییت آبTDS و EC برای کمی کردن معیارها و محاسبه شدت بیابان زایی تعیین شد. شدت بیابان زایی درچهار طبقه ناچیز، کم، میانگین، شدید و خیلی شدید طبقه بندی شد. از میانگین هندسی شاخص ها، معیار مدنظر و از میانگین هندسی دو معیار شدت نهایی بیابان زایی به دست آمد و با بهره گیری از نرم افزار 9.03Arc GIS نقشه های شاخص ها و معیارها ترسیم شد. نتایج حاصل از جداول و نقشه های هر دو دوره ی مطالعاتی نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های خشکسالی SPI و افت آب زیرزمینی به ترتیب با ارزش های عددی45/2 و 78/2 و شاخص با ارزش های عددی68 /3 و 97/3 در هر دو دوره ی بیشترین تاثیر را در بیابان زایی دشت مهران دارند. بیابان زایی در منطقه دشت مهران به علت کاهش بارندگی و خشکسالی های فراوان و افزایش افت آب زیرزمینی رو به افزایش می باشد و در این میان معیار هیدرولوژیک بیشتر از معیار اقلیم در بیابان زایی منطقه نقش دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1497229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!