منابع اطلاعاتی تاثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره

پیام:
چکیده:
اجرای آزمایش خاک در باغ های انگور به منظور تغذیه ی صحیح و پایدار باغ ها یکی از اقدامات مهمی است که در یک دهه ی اخیر به عنوان یک نوآوری به انگورکاران کشور معرفی شده است. پذیرش و اجرای آن ممکن است به واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاک در بین انگورکاران است. با استفاده از یک روش شناسی مبتنی بر پیمایش، نمونه ای تصادفی متشکل از 260 نفر از 3942 انگورکار شهرستان خرمدره با بکارگیری یک روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند و داده ها با استفاده از روش مصاحبه ساختارمند با کمک پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با کمک متخصصین دانشگاهی و جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. پایایی سازه های مهم آن نیز از طریق انجام مطالعه اولیه و بکارگیری آزمون کرونباخ آلفا (71/0 تا 84/0) تایید شد. نتایج نشان داد که، کمتر از نیمی از انگورکاران آزمایش خاک را در باغ های خود اجرا کرده اند. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهایی همچون تماس با باغ داران نمونه، دریافت پوستر، شنیدن برنامه های رادیویی و تحصیلات باغدار تاثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک دارد. بنابراین هم رسانه های میان فردی و هم رسانه های انبوهی تاثیر مثبتی بر پذیرش این نوآوری دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1498751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.