تعیین روایی و پایایی مقیاس خواب وران اشنایدر هالپرن در جمعیت ایرانی

چکیده:
سابقه و هدف
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس دیداری خواب وران اشنایدر هالپرن Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale (VSH Sleep Scale) انجام گردید. این مقیاس جهت ارزیابی خواب در بیماران بستری مورد استفاده قرار می گیرد و درک شرکت کننده را از خواب شب قبل اندازه گیری می نماید.
مواد و روش ها
نخست نسخه فارسی VSH به روش ترجمه رو به جلو تهیه شد، سپس 220 نفر از بیماران بستری که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند مقیاس را تکمیل کردند. پس از تایید روائی صوری با استفاده از نظرات کارشناسان، به ترتیب روایی محتوا با استفاده از فرمول CVR و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت پایایی گویه های معرفی شده با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و روش تنصیف محاسبه گردید.
یافته ها
ضریب آلفای کرونباخ و پایایی کل مقیاس قبل از تحلیل برابر با 43/0 به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس به استخراج سه عامل منتهی گردید. عامل اول اختلال شامل 6 آیتم از 7 آیتم مقیاس اصلی خواب VSH بود. عامل دوم خواب اضافی که شامل 3 آیتم از 4آیتم اصلی بوده و در نهایت عامل سوم اثربخشی که شامل یک آیتم از 5 آیتم بود که به دلیل منفرد بودن حذف شد. در نهایت دو عامل باقی مانده روی هم رفته 31/55 درصد واریانس کل را تبیین کردند. در ادامه ضریب آلفای کرونباخ کلی سوالات جدید برابر با 83/0 و مقدار ضریب همبستگی در آزمون تنصیف برابر با 7/0 گزارش گردید.
استنتاج
خصوصیات پایایی و روایی این ابزار در جمعیت ایرانی بیانگر آن است که فرم فارسی این ابزار با گویه ها و سوالات نهایی شده، دارای روایی و پایایی مناسبی در جمعیت ایرانی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
200 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1498895 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.