نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه های بافت تاریخی (نمونه موری: خیابان حافظیه و شهرداری)

پیام:
چکیده:
یکی از عناصر شهری که سبب جلب توجه شهروندان می شود، مبلمان شهری است. مبلمان شهری از عواملی است که در ایجاد هویت، زیبایی و خوانایی شهر بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه های بافت تاریخی انجام گرفته است. که برای انجام این پژوهش، پیاده راه های خیابان شهرداری و خیابان حافظیه شیراز به عنوان نمونه موردی، مورد مطالعه قرار گرفته است. شیوه تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مشاهده غیر مستقیم است، که در روش غیر مستقیم، دو نوع پرسش نامه مربوط به دو مکان تاریخی تهیه و تنظیم و بین 118 فرد پیاده (58 نفر در خیابان شهرداری شیراز و 58 نفر در خیابان حافظیه) به صورت تصادفی توزیع گردیده است. داده های بدست آمده توسط آزمون ضریب همبستگی (همبستگی اسپیرمن) و آزمونT تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. و ارزش گذاری آنها با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت صورت پذیرفته است. بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفته که مقدار آن870.0 به دست آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری مناسب در مکان های تاریخی سبب کاهش فرسودگی آن مکان ها می شود. و با بررسی عوامل موثر دیگر در این پیاده راه می توان گفت که عواملی از جمله آرامش و آسایش محیطی و خود بناهای تاریخی عواملی دیگری هستند که در این مکان های تاریخی سرزندگی ایجاد می کنند. این موارد خود نشان از این موضوع دارد که عوامل موثر بر سرزندگی از جمله مبلمان شهری نیز با فضای شهری و جذب گردشگران رابطه موثری دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1499215 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!