ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا

چکیده:
این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و میزان ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور کشت شده در منطقه آستارا واقع در استان گیلان انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 53 عدد سرشاخه هم اندازه و هم قطر از چند درخت انگور جدا شده و به آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا منتقل گردیدند. به منظور جداسازی الیاف و مطالعه ویژگی های مورفولوژیکی آنها، نمونه برداری تراشه چوبی از سرشاخه ها، در3 ارتفاع (5درصد، 50 درصد و 75 درصد) آنها انجام گرفت. برای جداسای الیاف از روش (فرانکلین1954) استفاده شد و سپس ابعاد الیاف و ضرایب بیومتریک آنها اندازه گیری و محاسبه شد. از تعدادی از سرشاخه های جدا شده، آرد چوب در 2 بخش با پوست و بدون پوست تهیه شد و مطابق با استاندارد TAPPI نسبت به تعیین میزان ترکیبات شیمیایی آنها نیز اقدام شد. میانگین کل هولو سلولز، آلفا سلولز، همی سلولز، سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول درالکل، محلول در آب گرم، محلول در آب سرد و خاکستر برای سرشاخه های این گونه به ترتیب برابر 59/87، 99/56، 59/30، 20/47، 16/25، 90/5، 53/2، 41/4، 79/1 و 79/1 درصد اندازه گیری شد و همچنین میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب برابر 960/0 میلی متر، 45/26، 48/15و 49/5 میکرون اندازه گیری شد. میانگین کل شاخص در هم رفتگی، ضریب انعطاف پذیری و شاخص رانکل نیز به ترتیب 29/36، 50/58، 71/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد سرشاخه های انگور بدون پوست، مقدار هولو سلولز، آلفا سلولز، همی سلولز و سلولز بیشتر و مقدار لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر کمتری نسبت به سرشاخه های انگور با پوست دارند. همچنین نتایج نشان داد ابعاد الیاف شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی به جز ضخامت دیواره سلولی با افزایش ارتفاع کاهش می یابند.
زبان:
فارسی
صفحه:
525
لینک کوتاه:
magiran.com/p1499415 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.