سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم

چکیده:
مقدمه
آلودگی های حاصل از سموم آفت کش یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می شوند. بهره گیری از توان میکروارگانیسم ها برای حذف آلودگی ها را زیست پالایی می گویند. گونه های تریکودرما، قارچ های آزادزی هستند که به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارند و قابلیت جذب زیستی برخی از آلاینده ها را دارند. هدف از پژوهش حاضر، سازگارسازی 5 گونه از قارچ تریکودرما با سم کنفیدور و بررسی اثر این سم به عنوان یک آلاینده محیط زیست بر توان رویش گونه های سازگار شده تریکودرما به عنوان جاذب آلاینده است.
مواد و روش ها
5 گونه قارچی از جنس تریکودرما در محیط های کشت سیب زمینی- دکستروز کشت داده شد. سپس، قارچ ها به ترتیب به محیط های کشت با غلظت های 5، 10 و 20 میلی گرم بر لیتر سم کنفیدور انتقال داده و به تدریج سازگار شدند. پس از گذشت 24 ساعت قطر پرگنه قارچ های کشت داده شده اندازه گیری و با قطر کلونی نمونه های شاهد مقایسه شد.
نتایج
نتایج نشان داد در تمامی موارد، رشد پرگنه قارچ در حضور سم در مقایسه با محیط شاهد، افزایش معناداری را در میانگین قطر کلونی (در سطح خطای 05/0) دارد. بیش ترین میانگین قطر پرگنه مربوط به گونه های تومنتوزوم، اسپرلوم و هارزیانوم در غلظت 20 میلی گرم در لیتر از سم بود که به ترتیب به میزان 88/88، 5/87 و 95/86 درصد رشد داشتند. ریسه های هوایی در همه گونه های قارچی، در محیط های کشت حاوی غلظت 20 میلی گرم در لیتر سم نسبت به سایر غلظت ها بسیار ضخیم تر بوده و سریع تر گسترش یافت.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل گویای افزایش معنادار توان رویش گونه های مورد مطالعه قارچ تریکودرما با افزایش غلظت سم کنفیدور و در نتیجه، نشان دهنده پتانسیل بالای زیست پالایش سم کنفیدور توسط این قارچ است.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1499565 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.