بررسی سطح مهارت خلاقیت در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارتقاء مهارت های خلاقیت یکی از اهداف آموزش عالی جهت تربیت دانشجویان پرستاری است. از طرفی، ضرورت وجود پرستاران خلاق در بخش های ویژه که مراقبت پیچیده تر به بیماران شدیدا بدحال ارائه می دهند، احساس می شود؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه سطح مهارت خلاقیت دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در30 بخش مراقبت ویژه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انجام شد.

روش ها

در این مطالعه مقطعی کلیه دانشجویان سال اول (131 نفر) و آخر پرستاری (126 نفر) به روش سرشماری و 150 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه به روش تصادفی ساده از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد. داده ها با نرم افزارSPSS در سطح معنی داری p<0/05 و با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین امتیاز مهارت خلاقیت در دانشجویان سال اول 4/7±1/126، در دانشجویان سال چهارم 6/8±4/142 و در پرستاران 4/8±6/151 بود، که از نظر آماری معنی دار (05/0>P) بود. همچنین تفاوت معنی داری بین دانشجویان سال اول و سال چهارم (01/0>p)، سال اول و پرستاران شاغل (02/0=p) و سال چهارم و پرستاران شاغل (01/0=p) وجود داشت، به گونه ای که میانگین امتیاز مهارت خلاقیت پرستاران شاغل از دانشجویان سال اول و چهارم بیشتر بود.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، مهارت خلاقیت در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیشتر از دانشجویان و در دانشجویان سال آخر بیشتر از دانشجویان سال اول بود. پایین تر بودن مهارت خلاقیت دانشجویان پرستاری در مقایسه با پرسنل پرستاری نشان دهنده لزوم تلاش برای ارتقای این مهارت با برنامه ریزی در آموزش دانشجویان و بکارگیری روش های تدریس نوین می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1500012 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!