بررسی تاثیر نانوذره نیکولات آهن و روی(Fe4NiO4Zn) بر فاکتورهای کبدی ALP-TR-LDH، Albumin در رت های نژاد Wistar

چکیده:
زمینه و هدف
امروزه استفاده از نانوذره نیکولات آهن و روی، یکی از زمینه های کاربردی نانوتکنولوژی می باشد. با توجه به اهمیت کبد در سم زدایی بدن، در این مطالعه، به بررسی اثرات توکسیک این نانوذره، بر روی تغییرات برخی از فاکتورهای کبدی در شرایط in vivo پرداخته شده است.
روش بررسی
24 رت نژاد Wistar در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات به 3 گروه تقسیم گردیدند: گروه اول (کنترل)- گروه تیمار دوم- سوم، به ترتیب 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی (گروه کنترل)- 5/0 میلی لیتر از نانوذره نیکولات آهن و روی با غلظت ppm (بخش در میلیون)100و200، به مدت 7 روز متوالی دریافت کردند. سپس پارامترهای لاکتات دهیدرژناز (LDH)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، ترانسفرین (TR) و آلبومین در روزهای دوم - هفتم و چهاردهم بعد از تیمار اندازه گیری شد.
یافته ها
میزان ترانسفرین در روز هفتم پس از تیمار در گروه دریافت کننده نانوذره نیکولات آهن و روی (ppm 200) و در روز چهاردهم در هر دو گروه تیمار با نانوذره نیکولات آهن و روی (ppm 200 و 100)، میزان LDH در روز دوم پس از تیمار در گروه دریافت کننده نانوذره نیکولات آهن و روی (ppm 100) و در روز هفتم و چهاردهم در هر دو گروه دریافت کننده نانو نانوذره نیکولات آهن و روی(ppm 200 و 100) و بالاخره میزان ALP در روز دوم در هر دو گروه دریافت کننده نانوذره نیکولات آهن و روی(ppm 200 و 100) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دارنشان دادند.
نتیجه گیری
باتوجه به نتایج تحقیق حاضر (کاهش فاکتورهای کبدی) می توان گفت که: احتمالا بدن قادر است نانوذرات نیکولات آهن رویرا پس از تزریق، بتدریج از بدن دفع کند و یا به دلیل از بین رفتن خواص نانوذرات پس از تزریق و یا با ایجاد تحمل در سلول های کبدی، اثرات سمی آنها از بین خواهد رفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501077 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.