بررسی ژن های اگزاسیلیناز در ایزوله های بالینی اسینتوباکتربامانی مقاوم به کرباپنم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس درسال 1393

چکیده:
زمینه و هدف
اسینتوباکتر بامانی عامل مهم عفونت های بیمارستانی است. مشکل پیش روی درمان در این باکتری، گزارشات روز افزون از مقاومت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، از جمله کرباپنم ها است، یکی از عوامل اصلی مقاومت به کرباپنم ها،اگزاسیلینازهای متعلق به گروهD بتالاکتامازها (OXA-type) هستند. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی اسینتوباکتر بامانی، سنجش مقاومت به کرباپنم ها شامل ایمی پنم و مروپنم و بررسی حضور ژن های مقاومت به کرباپنم ها در میان این ایزوله ها می باشد.
روش بررسی
ایزوله های بالینی اسینتوباکتر با استفاده ازروش های بیوشیمیایی تا حد جنس، و با تکنیک PCR با شناسایی ژن OXA-51 bla گونه اسینتوباکتربامانی شناسایی شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی برای ایمی پنم و مروپنم به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. به منظور شناسایی ژن های مقاومت به کرباپنم ها (اگزاسیلینازها) روش multiplex PCRانجام شد.
یافته ها
از 76 اسینتوباکتر، 72 ایزوله (7/94 درصد) که دارای ژن OXA-51 bla بودند، به عنوان اسینتوباکتر بامانی شناسایی شدند. میزان مقاومتاین ایزوله ها به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و مروپنم به ترتیب 61 (7/84 درصد) و70 (2/97 درصد) بود. تعداد 63 (5/87 درصد) از ایزوله ها حامل ژن bla oxa-23 و تعداد 7 (7/9 درصد) از ایزوله حامل ژن bla OXA-24 بودند و ژن های bla OXA-58 و bla OXA-143در هیچ یک از ایزوله ها یافت نشد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که استفاده بی رویه از کرباپنم ها در درمان، فشار انتخابی برای ایجاد ایزوله های مقاوم را به وجود آورده است. تحقیق حاضر نشان داد که حضور ژن blaoxa-23 به طور واضحی با رخداد مقاومت به کرباپنم ها همراه است، لذا ارزیابی ژن های مقاومت برای پیشگیری از انتشار این ژن ها در بین سویه ها امری ضروری می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501083 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!