ارتباط بین سطح ویتامینE مایع فولیکولی با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران IVF در بیمارستان الزهرا (س) رشت

چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به افزایش جهانی ناباروری استفاده از روش های کمک باروری برای حل آن پیشنهاد می شود. از آن جاکه ویتامین E آنتی اکسیدان قوی با نقش حفاظتی در بدن می باشد، هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سطح ویتامینE مایع فولیکولی با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران IVF است.
روش بررسی
این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی تحلیلی بر روی تخمک ها و جنین های حاصل از 50 زن تحت IVF در بیمارستان الزهرا رشت انجام شد. معیارهای ورود شامل زنان بین 20 تا 45 سال بودند که نازایی با علت فاکتور لوله رحم و اختلال در تخمک گذاری و همچنین فاکتور مردانه داشتند. بیماران تحت پروتکل مشابه تحریک تخمک گذاری قرار گرفته و سپس ده هزار واحد hCGبه آنان تزریق شده و پس از 36 ساعت تحت ساکشن فولیکول قرار گرفتند و تخمک های بالغ جهت لقاح جدا شدند و میزان ویتامینE مایع فولیکولی اندازه گیری شد. مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین با میکروسکوپ نوری معکوس مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
از 50 زن تحت درمانIVF، 583 تخمک و 275 جنین مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط معنی دار آماری بین سن، BMI، مدت نازایی و علت نازایی و ویتامین E مشاهده نشد (05/0P>). در سطح 5/0 تا 1 میلی گرم بر دسی لیتر ویتامین E تعداد تخمک MII به طور معنی داری نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود (014/0P=). اگرچه میانگین تعداد جنین 2PN در این سطح بالاتر از سایرسطوح ویتامین E بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (872/0P=).
نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت در سطح 5/0 تا 1 میلی گرم بر دسی لیتر ویتامین E مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین به طور معنی داری بهبود پیدا کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501132 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!