پیش بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین پارامترهای جریان دوفازی مایع- مایع الگوی جریان است. با این وجود، مدل جامع و دقیقی برای پیش بینی آن موجود نیست. در این مقاله، از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی الگوهای جریان افقی مایع- مایع استفاده شد. شبکه های عصبی به کار رفته، پس انتشار پیش خور (FFBP) و شبکه عصبی احتمالی (PNN) است. با استفاده از 13 نقشه الگوی جریان مایع- مایع مختلف موجود در نوشتگان علمی، تعداد 1912 داده گردآوری شد. سرعت ظاهری آب و نفت، نسبت گرانروی و چگالی نفت به آب و کشش بین سطحی آنها و نیز قطر و میزان زبری لوله ها به عنوان متغیرهای ورودی و 9 الگوی جریان به عنوان متغیرهای خروجی هر دو شبکه انتخاب شد. نتایج به دست آمده بر روی مجموعه آزمون ساختار بهینه این شبکه ها آشکار کرد که PNN با دقت34/96% نسبت به FFBP (با دقت 73/73%) عملکرد بهتری از خود بروز می دهد و می تواند به عنوان مدلی جامع به منظور پیش بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع به کار رود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501306 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!