بررسی پلی مورفیسم کدون F31I ژن STK15 در کارسینومای مهاجم مجرایی بافت پستان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مطالعات موجود درباره نقش سرطان زایی آلل هموزیگوتی و هترزیگوتی T/A کدون F31I ژن (STK15 (Serine/ Threonine Kinase در تومورهای مهاجم مجرایی سرطان پستان اطلاعات ضد و نقیضی ارایه می دهند. هدف این مطالعه مشخص کردن ژنوتیپ های F31I ژن STK15 در کارسینومای مهاجم مجرایی سرطان پستان در مقایسه با نمونه های کنترل در شهرستان سبزوار بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 200 زن شامل 100 نفرمبتلا به کارسینومای مهاجم مجرایی و100 نفر سالم انجام گرفت. DNA نمونه ها به وسیله کیت استاندارد استخراج شد و کدون F31I با استفاده ازPCR تکثیر شده و پلی مورفیسم ژنوتیپ های ژن STK15 با روش(Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP تعیین شد.
نتایج
فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوتی فنیل آلانین/ایزولوسین (Phe/Ile) در نمونه های سرطانی و سالم به ترتیب 70 (35 درصد) و 82 (41 درصد) بود. فراوانی ژنوتیپ هموزیگوتی ایزولوسین/ایزولوسین (Ile/Ile) نیز در نمونه های آدنوکارسینومای مهاجم مجرایی 30 (15 درصد) و در نمونه های سالم 18 (9 درصد) بود. ژنوتیپ فنیل آلانین/ فنیل آلانین (Phe/Phe) در هیچ کدام از موارد سرطانی یا سالم مشاهده نشد. هم چنین، نتایج نشان داد که آلل هوموزیگوت (Ile/Ile) در مبتلایان به سرطان (مورد) در مقایسه با موارد شا هد (سالم) به طور معنی داری بیشتر است (P<0/034).
نتیجه گیری
این مطالعه اولین گزارش در مورد ژنوتیپ های F31I در سرطان پستان از سبزوار در ایران است که نشان می دهد فرم (Ile/Ile) در نمونه های کارسینومای مهاجم مجرایی به طور معنی داری از افراد سالم بیشتراست. بنابراین می توان پیشنهاد کرد که تعیین ژنوتیپ F31I ژن STK15 می تواند در تشخیص بهتر، تعیین پیش آگهی و چگونگی درمان کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
520 -526
لینک کوتاه:
magiran.com/p1502342 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.