اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
باتوجه به برخی گزارش ها در مورد مقاومت انگل لیشمانیا نسبت به گلوکانتیم و عدم وجود واکسن برای پیشگیری از لیشمانیوز جلدی، نیاز فوری برای شناسایی روش های درمانی جدید و موثر اجتناب ناپذیر است. در مطالعه حاضر تاثیر جریان مستقیم به همراه نانو سلنیوم در کشندگی لیشمانیا ماژور در محیط کشت بررسی شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی اثر غلظت های مختلف نانوسلنیوم در شرایط برون تنی بر علیه پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در مرحله دوم، اثر کشندگی نانوسلنیوم به تنهایی و یا در ترکیب با 3 میلی آمپر جریان الکتریسته مستقیم در محیط کشت به مدت 10 دقیقه بررسی و میزان بقای انگل ها با استفاده از آزمون MTT (Microculture Tetrazolium Assay) محاسبه شد.
نتایج
در غلظت های مختلف نانوسلنیوم با گذشت زمان، تعداد پروماستیگوت ها به صورت معنی دار کاهش یافت. با استفاده از نتایج شمارش انگل، IC50 دارو 24 ساعت پس از کشت 12/5 میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد. نانوسلنیوم در غلظت 100 میکرولیتر در میلی متر پس از 10 دقیقه مصرف به تنهایی باعث مرگ و میر 37/1 درصد و همراه با القا 3 میلی آمپر جریان مستقیم الکتریسیته باعث مرگ ومیر 5/91 درصد پروماستیگوت ها گردید.
نتیجه گیری
اگرچه استفاده از نانوسلنیوم سبب کشتن کامل پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور نمی گردد، ولی مصرف توام جریان مستقیم الکتریسیته و نانوسلنیوم اثر هم افزایی قابل توجهی در کشندگی پروماستیگوت ها دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
468 -475
لینک کوتاه:
magiran.com/p1502351 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.