بررسی عملکرد، قابلیت انتقال مجدد آسیمیلات ها به دانه و فتوسنتز سنبله ژنوتیپ های گندم دیم با مشارکت کشاورزان

نویسنده:
چکیده:
به نژادی مشارکتی از سال 1384 در استان کرمانشاه آغاز گردید و تحقیق حاضر بخشی از این برنامه است. دراین پژوهش به منظور ارزیابی 16 ژنوتیپ گندم نان از نظر عملکرد دانه، قابلیت انتقال مجدد و قابلیت فتوسنتز سنبله، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه کشاورزان واقع در منطقه ماژین شهرستان ایوان از توابع ایلام در سال زراعی 90 - 89 در شرایط دیم اجرا شد. در این بررسی 13 ژنوتیپ پیشرفته انتخاب شده و سه رقم)سرداری، آذر 2 و ریژاو (گندم نان به عنوان ارقام شاهد، جمعا«16 ژنوتیپ در شرایط دیم بررسی شدند. برای اندازه گیری قابلیت انتقال مجدد، قسمتی از روش محلول پاشی با کلرات سدیم 4/ 0 درصد که بافت فتوسنتز کننده را از بین می برد استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت فتوسنتز سنبله نیز 10 روز پس از ظهور سنبله، 6- 5 ساقه با آلومینیوم فویل پوشانده شد و وزن هزار دانه آن ها اندازه گیری شد. از نظر قابلیت انتقال مجدد، ژنوتیپ های 15)آذر 2(، 13، 16)ریژاو (و 8 ارقام برتر بودند. ژنوتیپ های 15)آذر 2(، 16)ریژاو(و 13 و 7 و 8 با رتبه مشترک 3 نیز از نظر قابلیت فتوسنتز سنبله ارقام برتر بودند. از نظر سرعت رشد اولیه نیز ژنوتیپ های 16)ریژاو(، 5 و 14 سرداری(بیشترین رشد اولیه را داشتند. ژنوتیپ 9 از نظر عملکرد دانه، بالاترین عملکرد را داشت و نسبت به ارقام شاهد سرداری، آذر 2 و ریژاو به ترتیب 24، 41 و 61 درصد برتری داشت. همچنین ژنوتیپ شماره 12 نسبت به ژنوتیپ های آذر 2 و سرداری امتیاز بهتری از کشاورزان گرفته بود. ژنوتیپ 16)ریژاو(برترین ژنوتیپ از نظر کشاورزان بود. از این ژنوتیپ های برتر می توان در برنامه دورگ گیری به منظور ایجاد نوترکیب های برتر از نظر صفات مرتبط با تنش خشکی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1503313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.