نقش استفاده مفرط از تلفن همراه در پیش بینی کیفیت خواب، اضطراب و افسردگی دانشجویان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به توسعه سریع و استفاده گسترده از تلفن همراه و اثرات متنوع آن بر روی تعاملات و ارتباطات، مطالعه اثرات منفی استفاده از تلفن همراه بر روی سلامت کاربران حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش استفاده مفرط از تلفن همراه در پیش بینی کیفیت خواب، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی و پیام نور کرج در سال تحصیلی 94-1393 و نمونه 240 نفر از دانشجویان بود که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COS)، آزمون کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) و مقیاس اضطراب- افسردگی هاسپیتال (HADS) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ویرایش 21 نرم افزار SPSS و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام شد.
یافته ها
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر استفاده مفرط از تلفن همراه، تغییرات کیفیت خواب و اضطراب- افسردگی را به ترتیب با 31 و 14 درصد پیش بینی می کند و این متغیر همبستگی مثبت و معنی داری و با کیفیت خواب (r=0.56، P<0.001) و اضطراب-افسردگی (r=0.38، P<0.001) دارد.
نتیجه گیری
استفاده مفرط از تلفن همراه می تواند تغییرات کیفیت خواب و اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش بینی نماید و پژوهشگران و متخصصین روان درمانی می توانند با کنترل این عامل، مسبب ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان گردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1503362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.