ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش
زمینه وهدف
به دلیل پیچیدگی فرایند همودیالیز و همچنین لزوم مشارکت بیمار در مراقبت سلامت خود، آموزش بیمار باید به عنوانیک جزء مهم برنامه های ارتقاء سلامت و مدیریت بیماریموردتوجه قرار گیرد. برایناساسآموزشبیمارانهمودیالیزی بایستیبرنیازهاومشکلاتاختصاصیهربیماراستوارباشدبهصورتیکهبتواندسببتغییر رفتاردرآن هاشود. هدف از این پژوهش، تعیین نیازها و روش های آموزشی بیماران در مراکز همودیالیز دانشگاه علوم پزشکیارومیه می باشد. تا با آگاهی از آن ها به اشاعه بهترین شیوه های عملی جهت توسعه آن دست یافت.
مواد و روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده کهدر سال 1394 انجام گرفت. جامعه موردپژوهش شامل بیماران همودیالیزی که به بخش همودیالیز مراکز آموزشی درمانی ارومیه مراجعه می کنند؛ که طبق آمار موجود تعداد 420 نفر بیمار می باشد. داده ها از طریق یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید. داده هایجمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های خی دو و t-test تحلیل شد.
یافته ها
اکثر بیماران همودیالیزی ترجیح می دادند که از روش های پمفلت و کارگاه و سخنرانی شفاهی که توسط پزشکان، پرستاران و روان شناسان آموزش داده می شود استفاده کنند. بیشترین نیاز یادگیری بیماران همودیالیزی به ترتیب مربوط به مسائل روانشناسی (88/4)، عوامل خطرزا (75/4)، تغییر سبک زندگی (62/4)، تغذیه (56/4) و فعالیت های روزمره و ورزش (43/4) می باشد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیماران همودیالیزی در مورد مسائل روانشناسی (افسردگی، مدیریت استرس و...)، شناخت ریسک فاکتورها، سبک زندگی و تغذیه نیاز به یادگیری دارند؛ که در این زمینه می توان از مشاوره های روانشناسی و تغذیه نیز در کنار توصیه های متخصصان بالینی استفاده شود. همچنین ضروری به نظر می رسد طرحی برایاستانداردسازی ساختار و محتوای آموزشی که مبتنی بر نیازهاییادگیری بیماران باشد ارائه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
993 -1000
لینک کوتاه:
magiran.com/p1503587 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.