ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی

پیام:
چکیده:
پیش
زمینه وهدف
تابش امواج تلفن های همراه یکی از دغدغه های سلامت عمومیمی باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباطمیزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاقو میزان CRPبزاقیمی باشد.
موادوروش ها
بزاق غیر تحریکی از 310 نفر گرفته شد. تلفن های همراه برحسب شدت میزان جذب امواج به سه گروه تقسیم شدند. نمونه ها جهت تعیین ارتباط ممکن میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاقو میزان CRPبزاقی بررسی شدند.
یافته ها
رابطه معنی داری میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا حجم بزاق دیده نشد(p>0.05(از سوی دیگر رابطه معنی داری میان میزان جذب امواج تلفن های همراهبا CRPبزاقی مشاهده شد(p<0.05).
نتیجه گیری
امواج تلفن های همراه تاثیری بر حجم بزاقی ندارند. مقدار CRP بزاقیبه طورمعنی داری با شدت میزان جذب امواج تلفن های همراه افزایش میابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
941 -947
لینک کوتاه:
magiran.com/p1503592 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!