خواص نوری نقاط کوانتومی CdS سنتز شده به روش آلی-فلزی

چکیده:
در این تحقیق، از روش آلی-فلزی برای سنتز نقاط کوانتومی کادمیوم سولفاید) CdS (استفاده شد و اثر عوامل موادی و فرایندی بر اندازه، خواص نوری و ترکیب نانوبلورها در نظر گرفته شد. طولانی شدن زمان سنتز، موجب افزایش نانوبلورها از 2 nm به 5 nm و کاهش نوار ممنوعه از 8/ 2 به 2/4 eV شد. ه مچنین، با افزایش نسبت مولی S به Cd در محلول پی شماده، درصد مولی S در نانوبلورهای CdS بی شتر شده، ذرات بزر گتری در زمان کم تری تشکیل شد. در حین سنتز، نانوخوش ه هایی با اندازه مجیک ظاهر، سپس ناپدید می شوند. آنها با افزایش نسبت مولی S به Cd در زمان های طولانی تر مشاهده می شوند. انداز هگیری ثوابت نوری نشان داده که ضریب شکست نانوبلورها با بزر گتر شدن اندازه آن ها افزایش یافته، مستقیما به بخش حقیقی ثابت دی الکتریک وابسته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!