اثر سطوح مختلف محرک رشد گیاهی بر خصوصیات خونی، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

چکیده:
جهت بررسی اثرات سطوح مختلف محرک رشد گیاهی- تجاری بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی، جمعیت باکتریایی روده کور، تعداد300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط نر و ماده) در چهار گروه آزمایشی، پنج تکرار و 15 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا«تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. گروه های آزمایشی آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره پایه بدون هرگونه افزودنی)، 2) جیره پایه همراه با آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین (045 /0 درصد)، 3) جیره پایه همراه با محرک رشد گیاهی (05 /0 درصد) و 4) جیره پایه همراه با محرک رشد گیاهی (1 /0 درصد) بودند. نتایج نشان دادند که گروه آزمایشی چهارم با 1 /0 درصد محرک رشد گیاهی در افزایش وزن مرغ ها و کاهش ضریب تبدیل غذایی با گروه آزمایشی شاهد اثر معنی دار داشته و در کاهش کلسترول، افزایش HDL و نیز در افزایش پاسخ تیتر ایمنی نسبت به گروه های آزمایشی آنتی بیوتیک و شاهد به طور معنی داری (05 /0>P) موثر بود. گروه آزمایشی دریافت کننده آنتی بیوتیک محرک رشد در کاهش معنی دار جمعیت کلی فرم ها و اشرشیا کولی روده کور نسبت به گروه آزمایشی شاهد موثر بود اما کاهش معنی دار سالمونلا در گروه آزمایشی چهارم دیده شد (05 /0>P).
زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!