تاثیر اسانس اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیر و تولید متان گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر 5 سطح اسانس اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیر و تولید متان به روش آزمایشگاهی بود. آزمون تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند، با پنج تکرار برای هر تیمار و در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. فراسنجه های مورد مطالعه شامل کینیتیک تخمیر گاز 96 ساعته، فراسنجه های تخمیر و جمعیت پروتوزایی بود. استفاده از اسانس اکالیپتوس در دو سطح 250 و 500 میکرولیتر سبب افزایش (001 /0= p) فراسنجه a (تولید گاز از بخش سریع و تخمیر) و b (تولید گاز از بخش دیر تخمیر) و افزایش پتانسیل تخمیر(a+b) شد. متان تولیدی از 8 تا 40 درصد کاهش (001 /0=p) یافت. با افزودن اسانس؛ غلظت نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چرب کل؛ کاهش (001 /0= p) و ضریب تفکیک پذیری و تولید توده میکروبی؛ افزایش (001 /0= p) یافت. سطح 5 میکرولیتر اسانس سبب بهبود گاز 24 ساعته، ماده آلی تجزیه شده و انرژی قابل سوخت و ساز در مقایسه با سایر تیمارها شد. همبستگی 73-48 درصدی بین متان و جمعیت پروتوزوآیی وجود داشت. متابولیت های ثانویه اسانس سبب کاهش جمعیت کل پروتوزوآ و جنس های مورد مطالعه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اسانس اکالیپتوس فعالیت ضد میکروبی داشته و باعث کاهش متان و بهبود پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504204 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!