مقایسه پاسخ رشد و ویژگی های فیزیولوژیک جوجه های گوشتی به جیره های ذرت و گندم مکمل شده با مخلوط آنزیمی (فیتاز و مولتی گلایکاناز)

چکیده:
آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار در 5 تکرار برای بررسی اثر جیره گندم با و بدون آنزیم در مقایسه با ذرت بر صفات تولیدی و مشخصه های فیزیولوژیک جوجه های گوشتی با استفاده از 375 قطعه جوجه یک روزه مخلوط از سویه راس 308 در دو مقطع آغارین و رشد اجرا گردید. صفات مورد بررسی عملکرد رشد، لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی و مواد معدنی سرم خون بودند. تیمارها شامل شاهد (ذرت)، گندم و گندم با آنزیم بودند. تاثیر جیره گندم با و بدون آنزیم در مقایسه با ذرت بر صفات فوق در کل دوره پرورش معنی دار بود (p<0.01). در کل دوره بیشترین و کمترین میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و در مقابل کمترین و بیشترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب به تیمارهای ذرت و گندم بدون آنزیم تعلق داشت (p<0.01). تیمارهای شاهد و گندم با آنزیم از نظر غلظت سرمی مواد معدنی حداکثر و تیمار گندم بدون آنزیم حداقل بودند (p<0.01). بیشترین و کمترین غلظت گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول به ترتیب به تیمارهای شاهد و گندم بدون آنزیم تعلق داشت (p<0.01). مکمل سازی تیمار گندم با آنزیم باعث بهبود صفات رشد و لاشه و افزایش غلظت سرمی فراسنجه های بیوشیمیایی و مواد معدنی خون گردید (p<0.01).
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504205 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!