تاثیر افزودن اسانس و برگ دو گونه گیاه دارویی پونه بر فراسنجه های تولید گاز، قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس و برگ دو گونه پونه کوهی (Mentaaquatica و Mentalongifolia)، بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و تولید توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی در قالب دو آزمایش انجام گرفت. دو گونه پونه جمع آوری شده با دستگاه میکروویو در دمای 110 درجه سلسیوس و طول موج 450 نانومتر به مدت 45 دقیقه اسانس گیری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد (جیره پایه: علوفه + کنسانتره) 2- تیمار شاهد + اسانس Mentaaquatica، 3- تیمار شاهد + اسانس Mentalongifolia، 4- تیمار شاهد + برگ Mentaaquaticala، 5- تیمار شاهد + برگ Mentalongifolia بودند. در آزمایش اول، افزودن اسانس و برگ گیاهان دارویی پونه باعث کاهش گاز تولیدی در مقایسه با تیمار شاهد شد؛ به طوری که بیشترین مقدار تولید گاز مربوط به تیمار شاهد (6/ 369 میلی لیتر) و کمترین مقدار مربوط به تیمار اسانس پونه Mentaaquatica (3 /288 میلی لیتر) بود. در آزمایش دوم، بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی، اختلاف معنی داری وجود داشت (05 /0P<)؛ از این نظر تیمارهای دارای برگ دو گونه پونه در مقایسه با سایر تیمارها، پائین ترین درصد قابلیت هضم ماده به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس گیاه دارویی پونه و حتی برگ آن، توان تغییر فرآیندهای تخمیر شکمبه ای را دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504207 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!