تعیین پارامترهای تجزیه پذیری ورند تخمیر چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

چکیده:
به منظور تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با تکنیک های مختلف مانند روش های کیسه های نایلونی و روش آزمون گاز، تحقیق حاضر انجام شد. در این تحقیق تعداد سه راس گوسفند نر اخته نژاد قزل فیستولا گذاری شده (6 /2 ± 49 کیلوگرم) برای آزمایش کیسه های نایلونی مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه پذیری ماده خشک چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 47 /60، 71 /64 و 36 /64 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه پذیری پروتئین خام چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 48 /60، 08 /63 و 07 /58 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. مقدارگاز تولیدی چین های اول، دوم و سوم یونجه در ساعت 96 انکوباسیون به ترتیب 54 /322، 21 /295 و 32 /300 میلی لیتر بر گرم ماده خشک بودکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه پذیری ماده خشک و میزان گاز تولیدی برای چین های مختلف یونجه به ترتیب 89 /0، 85 /0 و 84 /0 بود و این ضریب بین تجزیه پذیری پروتئین خام و میزان گاز تولیدی به ترتیب 87 /0، 88 /0 و 84 /0 بود. زیاد بودن همبستگی بین روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز نشان دهنده صحت استفاده از روش تولید گاز با هزینه کمتر در تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504208 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!