مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی در دوزهای مختلف (0، 250، 500، 750 و 1000 میلی گرم بر لیتر) بر کینتیک تولید گاز، برخی فراسنجه های هضم و تخمیر شکمبه، تولید متان و همچنین تعیین پتانسیل آن در کنترل اسیدوز شکمبه ای در قالب آزمایشی چهار مرحله ای بود. در مرحله اول به موازات افزایش دوز اسانس، حداکثر گاز تولیدی (A) و نرخ تولید گاز (b) به صورت غیرخطی و فاز تاخیر (L) به صورت خطی تغییر کردند که حداکثر مقدار A و b و حداقل مقدار L در سطح 250 میلی گرم بر لیتر اسانس مشاهده شد. در آزمایش دوم، قابلیت هضم حقیقی ماده خشک (IVTDMD) و آلی (IVTOMD) و غلظت کل اسیدهای چرب فرار (TVFA) در دوزهای بالای 500 کاهش یافتند. با این حال، مقدار گاز تولیدی بعد از 24 ساعت و توده میکروبی (MB) با افزایش دوز اسانس تا 750 میلی گرم بر لیتر افزایش یافتند. همچنین نسبت مولی استات و پروپیونات در دوزهای بالای 500 میلی گرم بر لیتر، کاهش و نسبت بوتیرات افزایش یافت. استفاده از اسانس پونه کوهی موجب کاهش غیرخطی مقدار و درصد متان تولیدی شد، اما هیچ کدام از سطوح استفاده شده، در کنترل اسیدوز شکمبه ای تاثیری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -246
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.