مقایسه ی بهزیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص

نویسنده:
چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه ی بهزیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص بود. این پژوهش یک مطالعه از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر کرج در سال تحصیلی94-1393 و دانش آموزان عادی(فاقد اختلال یادگیری) همان شهر بودند که از بین آنها 60 نفر (30 نفر مبتلا به ناتوانی و 30 نفر بدون ناتوانی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های اضطراب اجتماعی و بهزیستی اجتماعی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه در اضطراب اجتماعی و بهزیستی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری نسبت به گروه سالم در مولفه های اضطراب اجتماعی شناختی نمره ی بالاتری کسب کردند. همچنین این دانش آموزان نسبت به گروه سالم از بهزیستی اجتماعی پایین تری برخوردار بودند. ناتوانی یادگیری یک عامل پیشگویی کننده مهم برای درگیر شدن در رفتارهای اجتنابی و انزوا و عدم درگیر شدن در مسائل اجتماعی به عنوان جزئی از مردم می باشد. این نتایج نیز اشاره های مهمی در زمینه ی پیشگیری، آسیب شناسی و درمان ناتوانی یادگیری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504524 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!