مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد

پیام:
چکیده:
مقدمه
آسیب های شانه از آسیب های شایع درکشتی است که علاوه بر ایجاد مشکلات عملکردی، باعث مشکلات روانی در فرد شده و در صورت بالا بودن شدت آسیب، منجر به ترک ورزش می شود. ازسوی دیگر خستگی یکی از عوامل مهم خطرساز آسیب بشمار می رود. بنابراین هدف از انجام این مطالعه مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه شبیه سازی شده کشتی آزاد می باشد.
روش بررسی
به همین منظور 14 کشتی گیر غیر حرفه ای (سن 2/3±7/20 سال، وزن kg 9/12±3/70، قد cm 8/5±2/174) به صورت در دسترس انتخاب شده، آزمون شدند. پس از گرم کردن ابتدایی، نیروی ده گروه عضلانی ناحیه شانه هر دو دست با نیروسنج کششی-فشاری اندازه گیری شد، پس از انجام دو تایم سه دقیقه ای کشتی باشدت بالا با 30 ثانیه استراحت بین دو تایم، این اندازه گیری تکرار و درصد افت نیروی هر حرکت محاسبه گردید. از آزمون t وابسته جهت تعیین اختلاف میانگین های پیش و پس آزمون استفاده شد.
نتایج
یافته ها نشان دادند که خستگی معنادار در تمام حرکات منتخب در هردو دست، به جز اکسترنال روتیتور های دست غیر برتر بوجود آمده است (05/0 p≤)، بیشترین خستگی در عضلات تثبیت کننده استخوان کتف (ری ترکتور، پروترکتور و الویتور) رخ داد.
نتیجه گیری
از نتایج به دست آمده می توان جهت طراحی برنامه بدنسازی به منظور پیشگیری از آسیب های شانه و بهبود کیفیت کشتی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505008 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!